Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT Autorijschool Caroline de Vries
8 januari 2024

Autorijschool Caroline de Vries hecht veel waarde als het gaat over de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe onze stichting omgaat met uw persoonsgegevens. Wij waarborgen zo goed mogelijk uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Autorijschool Caroline de Vries houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

•Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
•Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt;
•Uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk;
•Enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn;
•Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van
uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn;
•Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren;
•Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Als Autorijschool Caroline de Vries zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

U heeft recht op inzage en verbetering. Heeft u vragen om inzage in of om verwijdering van uw persoonsgegevens, dan kunt u zich richten tot:

Autorijschool Caroline de Vries
Caroline Kleinman – de Vries
Laantje van Vos 8
1261 WL BLARICUM
06-22417971
info@autorijschool-carolinedevries.nl